Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ouder;
diegene die als ouder, voogd of verzorger belast is met de zorg voor het kind.

Werkgever;
een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie een ouder in dienstverband of anderszins tegen betaling werkzaamheden worden verricht.

Kindplaats;
een kindplaats op de groep waarop een of meerdere kinderen opgevangen kunnen worden.

 

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tussen Bloem en de ouder voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen schriftelijk is afgeweken.

Particuliere plaatsen

 • Voor elk beschikbaar gestelde plaats is een vergoeding verschuldigd, zie hiervoor de tarievenlijst. Het bedrag bent u ten alle tijden verschuldigd, ook als u niet daadwerkelijk gebruik maakt van de kindplaats.
 • Wijzigingen in de prijslijst zullen 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum bekend worden gemaakt.

 

Betalingscondities

 • Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van hetgeen aan Bloem verschuldigd is vooraf plaats te vinden, binnen het betalingstermijn. Hetgeen door de gebruiker verschuldigd is, dient te worden betaald zonder dat enig recht op opschorting of verrekening geldend kan worden gemaakt.
 • Bij overschrijding van het betalingstermijn is wederpartij van rechtswege, zonder sommatie of ingebrekestelling is verreist, in verzuim.
 • In geval van verzuim van de schuldenaar treden gevolgen in; De schuldenaar is de wettelijke rente verschuldigd (conform eis van de belastingdienst). Bloem is gerechtigd de vorderingen uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar.
 • Elke maand, voorafgaand aan de maand waarin de opvang zal plaatsvinden, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur dient op de 1e van de desbetreffende maand betaald te zijn. De betaling geschiedt via automatische incasso elke 26e van de maand.
 • De periode dat uw kind ziek of op vakantie is dient te worden doorbetaald. Zo ook tijdens officiële feestdagen waarop wij gesloten zijn.
 • Inschrijfgeld, het inschrijfgeld bedraagt 25,- euro. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en het inschrijfgeld aan ons heeft overmaakt, wordt uw inschrijving verwerkt en ontvangt u binnen 1 week een bericht van ons. Wanneer de opvang binnen een maand na inschrijving plaats vindt, vervalt het inschrijfgeld.

 

Contractduur/opzegging

 • Plaatsing op het kinderdagverblijf is voor minimaal 1 dag/ 2 dagdelen per week, gedurende minimaal 3 maanden
 • De plaatsing van kinderen op het kinderdagverblijf eindigt in principe op het moment dat uw kind 4 jaar wordt. De einddatum kan aangepast worden. Bij voortijdige beëindiging geldt een opzegtermijn van 1 maand
 • Opzegging kan op elke datum van de maand. De opzegging dienst schriftelijk te geschieden.
 • Als het kind zodanig sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het het functioneren van de groep verstoort, behoudt Bloem zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
 • Wanneer er door een vergissing in de planning een overbezetting in de groep ontstaat heeft Kinderopvang Bloem Breda het recht de opvang op die dagen in het contract te ontbinden. Indien mogelijk wordt er een alternatief geboden.
 • Indien de particulier in strijd handelt met een of meer bepalingen in de overeenkomst/voorwaarden, dan wel in gebreke blijft bij betalingen waarbij vanuit onze zijde is geprobeerd dit te herstellen zonder positieve gevolgen, dan houdt Bloem zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Na 2 keer niet voldoen van de factuur vervalt de opvangplaats per de 1ste van de volgende maand, mits alsnog direct 1,5 factuur voldaan wordt.

 

Regeling langdurig zieke kinderen
Algemene regeling is dat er doorbetaald moet worden als het kind ziek is. Wanneer het kind langer dan 1 maand aaneengesloten geen gebruik kan maken van de opvang omdat hij/zij ziek is, treffen wij een compensatieregeling.

Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de plaatsing van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid
Bloem heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van eigenaar en exploitant van het kinderdagverblijf verzekerd. Bloem is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en schade aan sieraden en persoonlijke spullen.

Sluitingsdagen
Bloem houdt zich het recht om naast feestdagen enkele dagen per jaar het kinderdagverblijf te sluiten.

Ruilbeleid
Binnen Bloem hanteren we een ruilbeleid. Dit beleid is terug te lezen in onze informatiefolder. Een eenmaal toegezegde ruildag kan niet, ten alle tijden, worden terug geruild. Bij het aangaan van het opvangcontract en het aanvragen van een ruildag gaat u hiermee akkoord. 

Tarieven
Jaarlijks worden de tarieven opnieuw vastgesteld. U ontvangt hier 1 maand voor de verandering ingaat een schrijven over.

Wijzigingen
Bloem is bevoegd om in deze voorwaarden of informatiepakket wijzigingen aan te brengen.


 

Kinderopvang Bloem Breda

Breda Noord
Hoge Vucht, De Geren en De Waterdonken
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN Breda

Breda Oost
Brabantpark, Heusdenhout, Moleneind en Hoogeind
Epelenberg 4
4817 CM Breda

Contact Telefoon: 076 - 51 56 900 Volg ons op Facebook

Bloem Kinderopvang | Duurzaam kinderopvang Breda. kinderopvang, BSO en Peutertuin /VVE
Voor kinderopvang in de regio Breda oost, Brabantpark, Heusdenhout, Moleneind en Hoogeind.